Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn

Cùng là một người nhưng chụp ở thời điểm khác nhau, bạn có đoán được ai trẻ hơn?

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 1

Sandra Bullock.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 2

Cate Blanchett.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 3

Ewan MacGregor.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 4

Gwyneth Paltrow.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 5

Jennifer Aniston.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 6

Leonardo DiCaprio.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 7

Will Smith.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 8

Jennifer Lopez.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 9

Robert Downey Jr.

Quiz: Nhìn ảnh đoán người trẻ tuổi hơn - Ảnh 10

Christie Brinkley.

Mộc Trà