Quảng Trị: Xử lý hơn 30% nợ đọng xây dựng cơ bản

Năm 2016, tỉnh Quảng Trị đã cân đối xử lý hơn 71 tỷ đồng tiền nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB), đạt hơn 30% tổng số nợ động phải xử lý trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.

Quảng Trị: Xử lý hơn 30% nợ đọng xây dựng cơ bản - Ảnh 1

Kênh mương hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn.

Tính đến tháng 12/2016, tổng số nợ đọng XDCB của tỉnh Quảng Trị phải xử lý trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 là trên 233 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương trên 26 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 186 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ trên 19 tỷ đồng.

Năm 2016, tỉnh Quảng Trị đã cân đối xử lý hơn 71 tỷ đồng tiền nợ đọng XDCB, đạt hơn 30% tổng số nợ động phải xử lý trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, trong đó ngân sách Trung ương trên 22 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 49 tỷ đồng. Tổng số nợ đọng XDCB còn lại trên 161 tỷ đồng tỉnh Quảng Trị phải xử lý trong kế hoạch 2017-2020.

Hữu Tiến