Quảng Trị: Thu hồi trên 5 tỷ đồng từ những vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

    Gốc

    Năm 2007, Đội kiểm lâm cơ động tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và xử lý trên 100 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, lâm sản

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18542