Quảng Trị: Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ Dự án Hệ thống đường giao thông thành phố Đông Hà

n thời điểm hiện tại, trong toàn bộ 19 tuyến có 02 tuyến đã hoàn thành công tác thu hồi đất và kiểm kê giải phóng mặt bằng (GPMB), 17 tuyến đã cơ bản hoàn thành công tác lập hồ sơ đo đạc thu hồi đất và cắm mốc GPMB đồng thời ra thông báo thu hồi đất 17/17 tuyến đường và kiểm kê GPMB được 14/17 tuyến...

Đường Hùng Vương, TP Đông Hà.

Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông TP Đông Hà được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 24/8/2016, giao UBND TP Đông Hà làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án gồm xây dựng 19 tuyến đường nội thị TP Đông Hà có tổng chiều dài 7.389,11m với tổng mức đầu tư là 110,486 tỷ đồng, bằng nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, ngân sách tập trung của tỉnh, nguồn vốn tỉnh xin hỗ trợ hoặc vay Trung ương, nguồn vốn đối ứng của UBND thành phố. Trong đó 5 tuyến đường được tỉnh chuyển giao khi đang triển khai dở dang, 14 tuyến được phê duyệt trong năm 2017. Dự án được thực hiện từ năm 2016 đến 2018.

Ông Thái Vĩnh Hải - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Đông Hà cho biết: Ban QLDA đang phối hợp tiếp tục triển khai công tác thu hồi đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang triển khai công tác GPMB: triển khai kiểm đếm, áp giá, công khai.... phấn đấu thực hiện hoàn thành dự án đúng với tiến độ đã đề ra.

Hữu Tiến