Quảng Trị: Đẩy mạnh sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và bàn một số biện pháp tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

CôngThương - Qua thực tiễn những vướng mắc trong quá trình thực hiện, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao tiến hành hoàn thiện hồ sơ theo quy định chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Đồng thời, xin ý kiến của các bộ ngành liên quan về việc chuyển Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị thành Công ty TNHH một thành viên; cổ phần hóa các công ty TNHH một thành viên: Đông Trường Sơn, Thương mại Quảng Trị, Cấp nước & Xây dựng Quảng Trị, Môi trường & Công trình đô thị Đông Hà và mô hình chuyển đổi đối với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bến Hải, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Triệu Hải, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đường 9. Tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn tỉnh để có phương án đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hình thức chuyển đổi phù hợp, hiệu quả. Ban Đổi mới doanh nghiệp nhà nước cũng giao các sở ngành liên quan tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau khi đã cổ phần hóa. Đồng thời tiến hành rà soát đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có sự quan tâm thích đáng đối với các doanh nghiệp có đóng góp lớn trên địa bàn, như nộp ngân sách nhà nước, giải quyết lao động, công tác xã hội… Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát lại hiện trạng sử dụng đất và phân loại đất cắm mốc ranh giới trên thực địa... ở các Lâm trường chuyển thành các Công ty TNHH một thành viên và Ban Quản lý rừng phòng hộ, để sử dụng có hiệu quả quỹ đất, đúng quy định của pháp luật về đất đai. Báo cáo tình hình sử dụng lao động, chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp cổ phần hóa sau khi chế độ cho người lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP của Chính phủ không còn hiệu lực. Minh Tích