Quảng Trị: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình độ thị (MT&CTĐT) Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vừa tổ chức Đại hội đồng thành lập Công ty CP MT&CTĐT Đông Hà.

Quảng Trị: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà - Ảnh 1

Ra mắt HĐQT và Ban kiếm soát Công ty.

Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần, Công ty TNHH MTV MT&CTĐT Đông Hà đã hoàn thành phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần, lấy ý kiến đại hội công nhân viên chức. Trong đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần hơn 3,3 tỷ đồng; tổng số lao động có tới thời điểm cổ phần hóa 260 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần 229 người; tổng chi phí cổ phần hóa 200 triệu đồng. Ngày 3/6/2016, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài được tổ chức tại trụ sở Công ty TNHH MTV MT&CTĐT Đông Hà với số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 2.200 cổ phần, tương đương 13,25% số cổ phần đưa ra đấu giá. Đến thời điểm hiện tại, số cổ đông của công ty là 219 cổ đông, với cơ cấu theo vốn điều lệ là số cổ phần Nhà nước nắm giữ 183.849 cổ phần, chiếm 55,38% vốn điều lệ công ty cổ phần; số cổ phần của các cổ đông khác nắm giữ 148.170 cổ phần, chiếm 44,62% vốn điều lệ công ty cổ phần.

Tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP MT&CTĐT Đông Hà, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần; bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua các tờ trình và biểu quyết quyết định về phương án sản xuất kinh doanh năm 2016-2018 của công ty; kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ông Trần Lương Tưởng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Quảng Trị: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà - Ảnh 2

Chủ tịch HĐQT Trần Lương Tưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hữu Tiến