Quảng Trị: 970 triệu đồng hỗ trợ cho công tác khuyến công

    Gốc

    Nguồn vốn hỗ trợ cho công tác khuyến công năm 2007 ở Quảng Trị là 974 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương 657 triệu đồng, Quỹ Khuyến công quốc gia 317 triệu đồng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17790