Quảng Ninh: Sức mạnh từ một cuộc vận động lớn

Được triển khai thực hiện từ năm 1995, đến nay theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thu được những kết quả to lớn, làm thay đổi toàn diện bộ mặt của các khu dân cư, cũng như nếp sống, suy nghĩ của người dân.

Được triển khai thực hiện từ năm 1995, đến nay theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thu được những kết quả to lớn, làm thay đổi toàn diện bộ mặt của các khu dân cư, cũng như nếp sống, suy nghĩ của người dân.

Mô hình chế biến hải sản của chị em phụ nữ thị trấn Cô Tô.
Ảnh: Báo Quảng Ninh

Có được kết quả đó là bởi đây là một cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, những nội dung của cuộc vận động không chỉ là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh mà còn khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, con người Việt Nam. Đó là vận động người dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, “uống nước nhớ nguồn”; giữ gìn kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy quyền làm chủ, động viên người dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh...

Trên cơ sở chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và chính quyền ở mỗi địa phương, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã chọn ra những nội dung quan trọng nhất để vận động người dân phát huy sức mạnh, huy động tối đa các nguồn lực, khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của mình để phát triển kinh tế. Với những khu dân cư còn nhiều khó khăn thì vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo; với những nơi đã thoát nghèo thì vận động bà con vươn lên làm giàu hợp pháp... tiêu biểu như khu dân cư thôn Đồi Mây, xã Hải Lạng (Tiên Yên) với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; khu dân cư thôn Đồng Cậy, xã Đoàn Kết (Vân Đồn) với phong trào xóa đói giảm nghèo; xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng với phong trào khuyến nông, khuyến ngư, khuyến học, khuyến tài… Có thể nói với những cách làm năng động sáng tạo, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp đã góp phần đáng kể vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua.

Biểu hiện cụ thể là năm 1995 khi cuộc vận động bắt đầu được phát động, cả tỉnh có hơn 20% hộ nghèo đói (theo tiêu chí cũ) thì đến nay, tỉnh đã xóa hết hộ đói, số hộ nghèo còn hơn 7% (theo tiêu chí mới); số hộ khá, giàu ngày càng tăng, đời sống nhân dân ở tất cả các vùng miền trong tỉnh được cải thiện rõ rệt. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”; phong trào “Tương thân tương ái”, “Vì người nghèo”… được mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia ngày càng đông đảo. Ngoài ra cũng có thể kể đến rất nhiều những hoạt động khác như ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; ủng hộ giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa… Nói cách khác không chỉ “đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giầu hợp pháp”, cuộc vận động cũng khơi gợi những tình cảm tốt đẹp, vốn là bản sắc văn hóa truyền thống trong mỗi cộng đồng dân cư; từ đó nhân lên, tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Hằng năm có từ 81 đến 87% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, riêng năm 2010 toàn tỉnh có trên 219.347 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa (chiếm 87,44%); trên 60% khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến; 1.234/1.570 khu dân cư xây dựng được nhà văn hóa cộng đồng… Đây là kết quả rất đáng ghi nhận của cuộc vận động trong những năm qua, trong đó vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân của MTTQ từ tỉnh đến cơ sở là rất to lớn.

Một thành công nữa làm cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng được nhân dân hưởng ứng đó là đã tạo ra một không khí dân chủ ở cơ sở. Việc MTTQ các cấp phối hợp vận động nhân dân xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước gắn với quy chế dân chủ đã làm cho đời sống văn hóa ở các khu dân cư thay đổi theo hướng tích cực; nhận thức của người dân về luật pháp được nâng lên; ngày càng ít hơn tình trạng mê tín dị đoan, các phong tục tốt đẹp được tôn vinh, đẩy lùi dần những hủ tục lạc hậu; phong trào khuyến học, khuyến tài, tạo môi trường giáo dục toàn diện được nhân rộng từ các mô hình tiêu biểu, tiên tiến trở nên rộng khắp ở các địa phương. Đồng thời thông qua cuộc vận động, hệ thống chính trị ở cơ sở cũng tiếp tục được củng cố về tổ chức, nâng cao về chất lượng hoạt động.

Có thể nói, tuy vẫn còn có sự chênh lệch về mức độ giữa các địa phương, cơ sở, song cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực sự đã tạo ra bước chuyển biến đáng kể trong đời sống xã hội của tỉnh thời gian qua.