Quảng Ngãi: Tỉnh ủy đánh giá công tác năm 2017, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 2018

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa họp hội nghị lần thứ 10, khóa XIX để đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2017; đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ; Phó bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 "Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đồng thời đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đó là, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9 - 9,5% (nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GRDP tăng 8,5 - 9%). GRDP bình quân đầu người khoảng 2.509 USD/người (57,7 triệu đồng/người). Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 53-54%; dịch vụ 28-29%; nông, lâm, ngư nghiệp 18-19%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 27.000 - 29.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 14.900 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 450 triệu USD. Có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới .Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,59%; trong đó, miền núi giảm 5,47%. Có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; kết nạp khoảng 1.700 đảng viên...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đó là: Tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát, phản biện xã hội của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy đề ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vu, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại.

Việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, trong đó có 36/37 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Có 647 doanh nghiệp được thành lập mới, 86 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 70 ngìn tỷ đồng và vốn thực hiện đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng trình bày báo cáo tại hội nghị: Năm 2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 45.386 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2016, vượt 1,6% kế hoạch; nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GRDP tăng 9,1%, vượt 1,8% kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 52,6%; dịch vụ chiếm 28,4%; nông, lâm, thủy sản chiếm 19%; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 101.311 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,9%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 440 triệu USD, vượt kế hoạch 27,5%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 14.223 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 14.517 tỷ đồng, tăng 5%. Dự kiến cuối năm có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, tỉnh đã cấp phép 14 dự án FDI, vốn đăng ký 295,08 triệu USD và 102 dự án trong nước, vốn đăng ký 71.357 tỷ đồng, so với năm 2016, tăng 05 dự án FDI, vốn đăng ký tăng 192 triệu USD; tăng 60 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng 15,7 lần; có 647 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13%, vốn đăng ký 13.515 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 9,2%; dư nợ cho vay ước đạt 40.500 tỷ đồng, tăng 18,2%; nợ xấu chiếm 3,42% tổng dư nợ…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Giá trị sản xuất công nghiệp giảm; chăn nuôi chưa ổn định; giá trị sản xuất dịch vụ không đạt kế hoạch; sản phẩm dịch vụ, du lịch chưa đa dạng; giải ngân vốn đầu tư xây dựng chậm; môi trường đầu tư chưa thực sự được cải thiện; huy động nguồn lực xã hội nhiều khó khăn; công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập; các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Chất lượng giáo dục, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa được cải thiện. Chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, một bộ phận không nhỏ cán bộ còn quan liêu, cửa quyền, bảo thủ, trì trệ…

Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn; đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2017; phân tích làm rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém; đồng thời, phân tích, dự báo về thời cơ, thuận lợi và lường trước những khó khăn, thách thức của năm 2018 để thảo luận, quyết định mục tiêu, các chỉ tiêu và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2018- năm bản lề của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm |