Quảng Ngãi: Phê bình hai Giám đốc Sở vì chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao

  451 liên quanGốc

  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi bị phê bình đã chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có văn bản phê bình Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường đã chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2021 quý I/2021 của UBND tỉnh; đồng thời, yêu cầu các sở này khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.

  Hai nội dung đã quá hạn gồm: Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu; thay thế Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu.

  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản phê bình 2 giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tỉnh. (Ảnh: quangngai.gov.vn).

  Liên quan công tác đất đai, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất đối với trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thuộc địa giới hành chính đang quản lý. Thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2021.

  Theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 về thẩm quyền thu hồi đất: Khoản 1 quy định các trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, Khoản 2 quy định các trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, Khoản 3 quy định “Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất”.

  Nguyễn Tuấn

  Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quang-ngai-phe-binh-hai-giam-doc-so-vi-cham-tre-thuc-hien-nhiem-vu-duoc-giao-d153332.html