Quảng Nam phê duyệt dự án nhà máy thép đầu nguồn sông Vu Gia

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư, khi chuyển nhà máy thép Việt Pháp lên đầu nguồn sông Vu Gia.

Ngày 26/11, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, lãnh đạo tỉnh vừa ra quyết định 4048 QĐ-UBND, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt Pháp (thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) do công ty TNHH Thép Việt Pháp làm chủ đầu tư.

Theo thông tin , dự án có tổng diện tích thực hiện 17,3 ha, với công suất khoảng 180.000 tấn sản phẩm/năm. Theo đánh giá UBND tỉnh Quảng Nam, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc.

Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động dự án.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Quảng Nam phê duyệt dự án nhà máy thép đầu nguồn sông Vu Gia - Ảnh 1

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt để chuyển nhà máy thép Việt Pháp lên huyện Nam Giang sau khi đồng ý báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên- Môi trường và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Nam Giang, để được chỉ đạo và phối hợp xử lý; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để theo dõi, quản lý. Số liệu giám sát phải được cập nhật đầy đủ và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá diễn biến về chất lượng môi trường của khu vực.

Tuân thủ các yêu cầu về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tất cả các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu được sử dụng trong dự án đều không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành.

Thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường về Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất 10 ngày làm việc. Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 6 tháng, việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Nam.

Chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa Dự án vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. Cũng như lập và gửi Kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Nguyễn Tuấn