QUẢNG NAM: BÀN GIAO THUYỀN VIÊN TÀU CÁ BỊ NẠN

    QUẢNG NAM: BÀN GIAO THUYỀN VIÊN TÀU CÁ BỊ NẠN

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2020/11/quang-namban-giao-thuyen-vien-tau-ca-bi-nan/458559