QUẢNG BÌNH: TẠM GIỮ 1 TRIỆU KHẨU TRANG KHÔNG HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

    QUẢNG BÌNH: TẠM GIỮ 1 TRIỆU KHẨU TRANG KHÔNG HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2020/8/quang-binhtam-giu-1-trieu-khau-trang-khong-hoa-don-chung-tu/425233