Quảng Bình: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 908/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Tính đến ngày 30/4/2024 tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại Quảng Bình mới chỉ đạt 16,55%.

Tính đến ngày 30/4/2024 tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại Quảng Bình mới chỉ đạt 16,55%.

Theo đó, tính đến ngày 30/4/2024, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Bình theo số tỉnh triển khai đạt tỷ lệ 16,5%, thấp hơn mức trung bình toàn quốc (17,46%). Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư công năm 2024 được giao, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đối với dự án nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh có tỷ lệ giải ngân 0% đến ngày 30/4/2024, yêu cầu các chủ đầu tư có các dự án có tỷ lệ giải ngân 0% chấn chỉnh ngay công tác chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị.

Trong đó, khẩn trương tiến hành công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn, chậm nhất đến hết ngày 31/5/2024 thực hiện thanh toán lần đầu tại Kho bạc Nhà nước các cấp, đến 30/6/2024 tỷ lệ giải ngân thấp nhất đạt 40% kế hoạch vốn được giao. Ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2024 trước, sau đó mới giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

Đối với tất cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2024, các chủ đầu tư phải xác định công tác giải ngân đầu tiên và trực tiếp thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tranh thủ thời tiết thuận lợi để đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 có số vốn bố trí tương đối lớn.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi sát dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đây là vướng mắc liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành trực tiếp tại các huyện, thị xã, thành phố có công trình, dự án thi công. Vì vậy yêu cầu các địa phương nghiêm túc phối hợp thực hiện, nếu vượt thẩm quyền xử lý, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh và các Tổ công tác UBND tỉnh đề tháo gỡ kịp thời. Phấn đấu đến ngày 30/6/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn được giao. Ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2024 trước, sau đó mới giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

Trong trường hợp dự kiến không thể giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, các chủ đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) sớm để xem xét điều chuyển trong nội bộ các dự án của cùng chủ đầu tư hoặc sang các dự án khác có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Riêng đối với các dự án khởi công mới năm 2024, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và các thủ tục có liên quan khác để triển khai thi công dự án, chậm nhất đến ngày 30/6/2024 phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp để triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu các Tổ công tác của UBND tỉnh tổ chức họp, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Rà soát, chủ động tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ những dự án giải ngân thấp hoặc không giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh nhập dự toán Tabmis vốn đầu tư công năm 2024; tổng hợp số liệu giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng của tỉnh, đảm bảo chính xác, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án, hướng dẫn các chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành.

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá các loại vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng.

Đào Hồng Thiệu

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-day-nhanh-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2024-375971.html