Quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện sáng tạo, chất lượng Nghị quyết 915

QĐND LTS - Cuộc Tọa đàm 'Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả' do Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức sáng 22-11 thu hút sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ và đông đảo bạn đọc. Trong số báo hôm nay, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục trích đăng một số ý kiến từ cuộc tọa đàm trên.

Trung tướng, GS, TS TRẦN HỮU PHÚC, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu): Tích cực bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, tài chính cho cán bộ

Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tài chính, hậu cần trong các nhà trường quân đội được quan tâm và có nhiều hình thức triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 915-NQ/QUTW và đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính (QLTC) quân đội, việc bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, QLTC cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần phải được quan tâm thích đáng.

Trung tướng Trần Hữu Phúc.

Trước hết, phải nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên trong các nhà trường về mục tiêu, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế QLTC quân đội, cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; chủ trương cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội; quy trình lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách; quyết định chi tiêu, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

Tiếp đó, phải đổi mới nội dung, chương trình đào tạo phần kiến thức hậu cần, tài chính ở các học viện, trường quân đội, bảo đảm cho người học nắm bắt được những vấn đề cốt lõi trong đổi mới cơ chế QLTC, vận dụng đúng, phù hợp với tình hình thực tế sau khi ra trường. Cùng với đó, cần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên ngành kinh tế, tài chính theo kịp sự phát triển của thời đại, đất nước và quân đội.

Trong giảng dạy, các nhà trường cần kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức quản lý kinh tế, tài chính với các kiến thức về pháp luật để người học sau khi ra trường vừa làm tốt công tác quản lý kinh tế, tài chính, vừa nắm chắc quy định của pháp luật, hướng dẫn và tổ chức thực hiện ở đơn vị để chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực phát sinh từ tài chính.

Một yêu cầu không thể thiếu là phải tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa Cục Tài chính, Cục Nhà trường, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quân đội để thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn đưa vào giảng dạy và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính trong tình hình mới.

GIA LƯƠNG (lược ghi)

Thiếu tướng TRẦN VĂN KÌNH, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1: Đề cao trách nhiệm của người trực tiếp quản lý ngân sách

Theo tôi, để cơ chế QLTC mới thực sự phát huy hiệu quả, cấp ủy các cấp cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương tài chính, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên, cán bộ, nhân viên ngành tài chính. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm quy định về công khai trong phân bổ, quản lý, quyết toán các loại ngân sách, vốn đầu tư, tài sản Nhà nước; công khai về chế độ, tiêu chuẩn; tăng cường dân chủ, phát huy vai trò giám sát của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước. Thực hiện nền nếp tổ chức hội nghị giao dự toán ngân sách và triển khai công tác tài chính ở các cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người trực tiếp quản lý và các đối tượng thụ hưởng ngân sách, sử dụng tài sản Nhà nước; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trước pháp luật về chi tiêu sử dụng ngân sách ở đơn vị.

Thiếu tướng TRẦN VĂN KÌNH, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1.

Một trong những vấn đề quan trọng là công tác quản lý điều hành dự toán ngân sách phải nhất quán, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực, tập trung quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn tài chính. Phát huy vai trò, năng lực tham mưu, đề xuất của cơ quan tài chính, người đứng đầu cơ quan tài chính các cấp; quy hoạch và đào tạo cán bộ tài chính có phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong điều kiện nền kinh tế của đất nước còn gặp khó khăn, khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước chi cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hạn hẹp; cơ quan tài chính thuộc các cơ quan quân sự địa phương các cấp phải tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự cùng cấp tích cực khai thác nguồn ngân sách địa phương chi cho công tác quân sự, quốc phòng (Quân khu 1 hằng năm huy động ngân sách từ địa phương trên 1.000 tỷ đồng). Đây là nguồn bổ sung ngân sách rất quan trọng đối với các địa phương thuộc quân khu trong những năm qua, bảo đảm việc xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. HÀ KIM (lược ghi).

Thiếu tướng HOÀNG ĐĂNG NHIỄU, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý tài chính

Thực hiện cơ chế quản lý tài chính (QLTC) mới, khối lượng công việc của cơ quan tài chính nhiều hơn, yêu cầu chất lượng dự toán cao hơn. Bên cạnh đó, cơ quan tài chính phải thực hiện đầy đủ các khâu của chu trình ngân sách, căn cứ vào nhiều yếu tố. Hơn nữa, dự toán ngân sách do cơ quan tài chính cấp dưới lập được xác định là cơ sở quan trọng để lập dự toán ngân sách ở đơn vị cấp trên, nên chất lượng dự toán ngân sách ở mỗi đơn vị đòi hỏi phải cao hơn, phản ánh đúng nhu cầu tài chính cho thực hiện nhiệm vụ. Điều này đặt ra những yêu cầu mới về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác QLTC, ngân sách.

Thiếu tướng HOÀNG ĐĂNG NHIỄU, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Để thực hiện hiệu quả cơ chế QLTC mới, một trong những nội dung quan trọng là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính. Theo đó, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để cơ quan tài chính và cán bộ QLTC nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác QLTC, tích cực tìm tòi biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tham mưu và thực hiện công tác QLTC, ngân sách; coi trọng việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về QLTC, ngân sách cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan tài chính; hiện đại hóa công tác đào tạo cán bộ, nhân viên tài chính trong các nhà trường quân đội, bảo đảm cho đội ngũ này luôn chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực rà soát, kiện toàn tổ chức và nhân sự đối với các cơ quan QLTC các cấp, bảo đảm đủ năng lực, lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, người chỉ huy và các cơ quan, tổ chức liên quan đối với các cơ quan QLTC và cán bộ, nhân viên cơ quan tài chính; thực hiện nghiêm chế độ thi đua-khen thưởng đối với cơ quan tài chính và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính, qua đó kịp thời động viên, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong công tác QLTC, sử dụng ngân sách, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, vi phạm, nhằm xây dựng cơ quan tài chính luôn trong sạch, vững mạnh. LÊ NGHĨA (lược ghi)

Thiếu tướng DOÃN THÁI ĐỨC, Tư lệnh Quân đoàn 1: Tăng cường tính chủ động của người chỉ huy trong triển khai nhiệm vụ

Thực tiễn hoạt động của Quân đoàn 1 cho thấy, việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính (QLTC) mới giúp tăng cường tính chủ động của người chỉ huy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bởi ngân sách của mỗi đơn vị được đơn vị cấp trên giao hết ngay từ đầu năm, tạo điều kiện cho người chỉ huy chủ động trong phân bổ, sử dụng kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mà không còn phụ thuộc việc bổ sung ngân sách trong năm của các ngành.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức.

Ngoài ra, cơ chế mới giúp công tác bảo đảm tài chính trong thực hiện nhiệm vụ kịp thời hơn, vì việc giảm các đầu mối trung gian trong lập và phân bổ dự toán ngân sách sẽ rút ngắn thời gian phân bổ; đồng thời hạn chế việc mua sắm tập trung và tăng cường giao ngân sách cho đơn vị tự mua sắm sẽ giúp đơn vị nhanh chóng huy động các nguồn lực (kinh phí, vật tư) cho thực hiện nhiệm vụ.

Là chỉ huy đơn vị và là chủ tài khoản, tôi thấy rằng, trong cơ chế QLTC mới, việc tăng cường trách nhiệm của người chỉ huy các cấp, nhất là đối với khâu lập và phân bổ dự toán ngân sách là rất cần thiết. Chỉ huy đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra sâu sát, thận trọng để bảo đảm công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách đúng quy trình, dự toán ngân sách. Đối với khâu cấp phát và thanh toán, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm các khoản chi ngân sách đúng chế độ, tiêu chuẩn trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; chịu trách nhiệm đối với khoản chi sai quy định; tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác tài chính tại cơ quan, đơn vị trực thuộc và thực hiện các nhiệm vụ QLTC khác theo quy định.

Theo đó, để thực hiện tốt cơ chế QLTC mới, tôi cho rằng: Đối với khâu lập và phân bổ dự toán thì việc lập dự toán phải căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm, thực hiện từ đơn vị cơ sở (đơn vị dự toán cấp 4). Đối với khâu cấp phát, thanh toán, phải tăng cường giao dự toán ra Kho bạc Nhà nước đến đơn vị dự toán cấp 4 để kiểm soát, thanh toán thì rất cần xây dựng đầy đủ các định mức kinh tế-kỹ thuật, chuẩn hóa các nội dung chi làm cơ sở để Kho bạc Nhà nước cấp phát, thanh toán; quy định chặt chẽ việc rút dự toán chi trả qua đơn vị sử dụng ngân sách đối với các khoản chi mật. Đối với khâu quyết toán thì cơ bản thực hiện như hiện nay, nhưng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quyết toán ngân sách. TỨ MINH (lược ghi)

Đại tá LÊ TRUNG DŨNG, Phó trưởng phòng Kế hoạch ngân sách, Cục Tài chính: Đổi mới công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách chi thường xuyên

Cơ chế quản lý tài chính (QLTC) trong quân đội hiện nay đã tồn tại gần 50 năm, quá trình vận hành bộc lộ những hạn chế, bất cập, đó là: Các ngành nghiệp vụ lập, phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị toàn quân không còn phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 32 Luật Ngân sách Nhà nước quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách (đơn vị thụ hưởng ngân sách); toàn quân có 66 chuyên ngành nghiệp vụ cùng tham gia lập, phân bổ dự toán ngân sách và do nhiều cấp thực hiện dẫn đến chồng chéo, chậm tiến độ phân bổ ngân sách; định mức làm cơ sở lập, phân bổ dự toán ngân sách chưa đầy đủ, làm cho việc lập, phân bổ dự toán chủ yếu theo định tính, chưa bao quát hết nhiệm vụ. Việc mua sắm hàng hóa tập trung để cấp phát hiện vật cho các đơn vị không còn phù hợp với cơ chế thị trường, một số mặt hàng cấp cho dưới nhưng không phù hợp với nhu cầu sử dụng, do đó tại một số chuyên ngành, đơn vị hàng hóa tồn kho còn lớn. Một số ngành giữ lại ngân sách chờ phân cấp ở mức cao, làm cho nguồn lực tài chính bị phân tán, việc phân cấp bổ sung được chia thành nhiều lần trong năm, gây sự vụ cho cơ quan và dễ nảy sinh tiêu cực.

Đại tá LÊ TRUNG DŨNG, Phó trưởng phòng Kế hoạch ngân sách, Cục Tài chính.

Từ những vấn đề nêu trên, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, căn bản cơ chế QLTC quân đội, bảo đảm cho công tác QLTC được vận hành theo cơ chế phù hợp với cơ chế QLTC của Nhà nước và đặc thù quốc phòng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đối với mọi nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. DUY ĐÔNG (lược ghi)

Đại tá VŨ QUANG PHIẾN, Trưởng phòng Tài chính Quân khu 3: Đổi mới trong cấp phát, thanh toán các khoản chi

Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính (QLTC) quân đội được ban hành bảo đảm cho công tác tài chính được vận hành phù hợp với cơ chế QLTC của Nhà nước và đặc thù quốc phòng; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đối với mọi nguồn lực tài chính. Tính ưu việt trong cấp phát, thanh toán các khoản chi kinh phí thường xuyên của cơ chế QLTC mới nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh gọn, chặt chẽ, đúng pháp luật.

Đại tá VŨ QUANG PHIẾN, Trưởng phòng Tài chính Quân khu 3.

Để thực hiện triệt để, có hiệu quả việc đổi mới trong cấp phát, thanh toán các khoản chi kinh phí thường xuyên, xử lý số dư cuối năm đối với các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN), trước hết, Bộ Quốc phòng tăng cường giao dự toán ngân sách ra KBNN cho các đơn vị trực thuộc bộ và ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc bộ giao dự toán ngân sách ra KBNN cho các đơn vị dự toán cấp 3, cấp 4 trực thuộc, cấp 3 giao cho cấp 4 trực thuộc, để các đơn vị chủ động trong bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Đơn vị dự toán cấp trên phải cấp đúng, cấp đủ kinh phí cho đơn vị dự toán cấp dưới theo dự toán ngân sách đã giao cho đơn vị trong năm; kịp thời điều chỉnh dự toán thừa, thiếu so với thực tế quyết toán để bảo đảm khớp đúng số liệu quyết toán và theo đúng mục lục ngân sách; số đề nghị chuyển dự toán ngân sách sang năm sau tương ứng với số dư tài khoản tại KBNN. Tăng cường cấp phát và kiểm soát thanh toán qua KBNN, giảm cấp phát tập trung và cấp phát qua cơ quan tài chính sẽ giảm công việc sự vụ chuyển cấp kinh phí của cơ quan tài chính cấp trên với đơn vị cấp dưới, tăng tính chủ động cho đơn vị cấp dưới trong thực hiện dự toán và rút dự toán tại kho bạc; giảm thời gian thẩm định quyết toán và quyết toán ngân sách của đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới, giảm tỷ lệ chi tiền mặt tại các đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt nghị quyết và đề án đổi mới cơ chế QLTC; tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành tài chính các cấp nắm vững, hiểu rõ bản chất và tính ưu việt của công tác cấp phát, thanh toán và xử lý số dư cuối năm qua KBNN, giúp công tác QLTC quân đội ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. THU AN (lược ghi)

Đại tá HÀ TUẤN HUY, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng: Việc đổi mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn

Quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN) nói chung và quản lý tài chính (QLTC) trong quân đội nói riêng phải tuân thủ các nghị quyết, văn bản lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cơ chế QLTC quân đội thời gian qua thực hiện theo các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương; Luật NSNN; các nghị định của Chính phủ và thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng… Tuy nhiên, một thực tế là cơ chế QLTC quân đội thực hiện theo quy định tại các văn bản trên đây đã nhiều năm, ngoài những tác động tích cực, đã bộc lộ một số điểm hạn chế. Những điểm hạn chế này dẫn đến việc sử dụng NSNN kém hiệu quả, gây lãng phí; hạn chế tính tự chủ của đơn vị thụ hưởng ngân sách, dàn trải trong thực hiện, không ưu tiên kịp thời cho những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; phát sinh cơ chế "xin-cho", dễ nảy sinh tiêu cực; kém minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách… Một phần cơ chế QLTC quân đội hiện hành không còn phù hợp với một số quy định mới của Nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế QLTC mới trong quân đội nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Đại tá HÀ TUẤN HUY, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng.

Để thực hiện mục tiêu trên, trước hết, Bộ Quốc phòng cần rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản hiện hành, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật NSNN và nghị định của Chính phủ; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lập, phân bổ dự toán, cấp phát và thanh, quyết toán ngân sách theo hướng: Cơ quan tài chính chủ trì lập và phân bổ dự toán ngân sách; chấm dứt việc các ngành nghiệp vụ phân bổ dự toán ngân sách; hạn chế tối đa việc mua sắm tập trung và cấp phát hiện vật cho đơn vị; thực hiện việc mua sắm tập trung theo phương thức ký thỏa thuận khung; tăng cường cấp, phát và kiểm soát thanh toán qua Kho bạc Nhà nước... Quá trình xây dựng, ban hành các văn bản bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với Luật NSNN năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. HÀ KIM (lược ghi)

Đại tá, PGS, TS VŨ VĂN TÙNG, Trưởng khoa Tài chính, Học viện Hậu cần: Khẩn trương đổi mới, cập nhật giáo trình

Việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính (QLTC) quân đội sẽ quy định trách nhiệm, quyền hạn và các cơ quan liên quan đến việc thay đổi quy trình QLTC. Trước thực tế đó, công tác giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực tài chính quân đội phải có bước đi chủ động, tích cực, nhằm điều chỉnh và hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá, PGS, TS VŨ VĂN TÙNG, Trưởng khoa Tài chính, Học viện Hậu cần.

Một trong những nội dung quan trọng trong tiến hành nội dung công tác này là phải xây dựng được hệ thống giáo trình về quản lý kinh tế, tài chính tại các nhà trường quân đội. Muốn vậy, các đơn vị giảng dạy liên quan đến tài chính quân đội cần rà soát, bổ sung, biên soạn, cập nhật kịp thời các nội dung về cơ chế QLTC mới. Trong quá trình biên soạn, cần lược bỏ những nội dung đã lạc hậu, không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về QLTC, ngân sách. Những văn bản liên quan đến chế độ, chính sách, quy trình của cơ chế QLTC mới cần phải được đưa vào giáo trình. Quá trình biên soạn cần được tổ chức chặt chẽ, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý chuyên ngành trước khi hoàn thiện đưa vào huấn luyện.

Hiện nay, ở các học viện, nhà trường quân đội, đội ngũ nhà giáo được đào tạo cơ bản, qua tuyển chọn, đại đa số có trình độ sau đại học về lĩnh vực kinh tế tài chính, nhưng phần lớn là giảng viên trẻ, chưa qua thực tiễn. Vì vậy, trong thời gian tới, các nhà trường cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các giảng viên chuyên ngành tài chính được tiếp cận thực tế ở đơn vị dưới nhiều hình thức. Đội ngũ giáo viên, giảng viên cũng cần có các lớp tập huấn, bồi dưỡng thực tế về cơ chế QLTCmới, qua đó để mở rộng tri thức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của ngành tài chính quân đội. KHÁNH LINH (lược ghi)

Đại tá NGUYỄN VĂN THÌN, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 2: Chú trọng làm tốt công tác thi đua - khen thưởng

Nhằm triển khai toàn diện, sâu rộng việc thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính (QLTC) quân đội, cùng với nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, cần làm tốt công tác thi-đua khen thưởng (TĐ-KT) trong lĩnh vực này. Công tác TĐ-KT phải công minh, chính xác, kịp thời. Để công tác khen thưởng trong thực hiện Đề án đổi mới cơ chế QLTC quân đội mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết cần có các quy định cụ thể về tiêu chí để xét khen thưởng và xử phạt. Vì hoạt động tài chính là hoạt động chuyên môn mang tính đặc thù, đối với công tác khen thưởng đòi hỏi phải được xây dựng trên cơ sở những nội dung, tiêu chuẩn cụ thể của ngành tài chính, như: Kết quả chấp hành dự toán ngân sách, hiệu quả quản lý ngân sách, quản lý các nguồn thu, quản lý tài sản công; hay hiệu quả chi tiêu, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí… Từ những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, cơ quan tài chính, cán bộ tài chính có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện đề án.

Đại tá NGUYỄN VĂN THÌN, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 2.

Để việc khen thưởng đúng và trúng, trước hết cần phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác khen thưởng trong đổi mới cơ chế QLTC. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức đối với đổi mới cơ chế QLTC trong quân đội và công tác khen thưởng, kỷ luật. Đổi mới nội dung, hình thức, khen thưởng theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đặt ra. Công tác khen thưởng thực hiện đề án phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, kịp thời; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Khi phát hiện vi phạm cần phải xem xét trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động tài chính ở từng cơ quan, đơn vị. TRUNG KIÊN (lược ghi)

Đại tá PHẠM BÍNH NGỌ, Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Phòng không-Không quân: Đổi mới cơ chế quản lý tài chính để hạn chế tiêu cực

Nghị quyết 915 của Quân ủy Trung ương và đề án của Bộ Quốc phòng về đổi mới cơ chế quản lý tài chính (QLTC) quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo đã đánh giá những hạn chế, bất cập ở cả 3 khâu: Lập dự toán, phân bổ ngân sách, cấp phát và thanh quyết toán, thể hiện ở chỗ: Chủ thể là các ngành nghiệp vụ toàn quân tham gia phân bổ ngân sách không còn phù hợp với Điều 32, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, hệ thống định mức, tiêu chí phân bổ ngân sách chưa đầy đủ, chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin trong lập dự toán, nên dự toán mang tính định tính, chưa bao quát hết nhiệm vụ, phải bổ sung nhiều lần trong năm, chưa thực hiện khoán chi ở một số nội dung có thể khoán chi được.

Đại tá PHẠM BÍNH NGỌ, Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Phòng không-Không quân.

Trong phân bổ ngân sách, một số chuyên ngành kỹ thuật thực hiện phân cấp qua hai bước mất nhiều thời gian, dễ nảy sinh tiêu cực, hạn chế tính chủ động của đơn vị; hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở phân cấp thiếu, lạc hậu, tỷ lệ ngân sách giữ lại chờ phân bổ sau lớn, phân tán nguồn lực, khi phân cấp dễ nảy sinh cơ chế "xin-cho". Trong cấp phát và thanh toán chưa xác định rõ trách nhiệm của chủ tài khoản khi để xảy ra việc chi sai nội dung, chi vượt dự toán. Việc các ngành giữ lại kinh phí để mua hiện vật cấp cho cấp dưới không còn phù hợp, kém hiệu quả. Chưa thực hiện nghiêm việc kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước. Vì vậy, yêu cầu đổi mới cơ chế QLTC là một tất yếu khách quan. NGÔ DUY (lược ghi)

Đại tá ĐỖ ĐÌNH MỸ, Trưởng phòng Tài chính Quân khu 1: Khắc phục những yếu tố tiềm ẩn tiêu cực

Trước khi triển khai thực hiện nghị quyết và đề án về đổi mới cơ chế quản lý tài chính (QLTC) quân đội, chúng tôi thấy còn một số vướng mắc, như: Hiện nay, còn không ít ngành chưa ban hành được định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn, hạn mức, vì vậy, việc lập dự toán rất khó khăn, nhiều nhiệm vụ chi vẫn còn lập trên cơ sở định lượng. Việc lập dự toán chủ yếu là dựa vào số kiểm tra ngân sách của năm trước làm cơ sở để tính toán tăng-giảm ngân sách theo nhiệm vụ. Như vậy, việc lập dự toán sẽ thiếu khoa học và không chính xác. Các ngành theo cơ chế cũ được phân cấp ngân sách và được giữ lại một phần ngân sách mua sắm hàng hóa cấp phát tập trung, dễ dẫn đến sự bất hợp lý trong mua sắm. Một số loại chế độ chính sách chưa ổn định, hoặc không có sự phối hợp kịp thời giữa các bộ, ngành (ví dụ, phụ cấp thu hút thực hiện theo Nghị định số 116 có những nơi ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn nhưng việc thông tin thường chậm nên đơn vị không kịp thời cập nhật điều chỉnh dự toán...).

Đại tá ĐỖ ĐÌNH MỸ, Trưởng phòng Tài chính Quân khu 1.

Do đó, khi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nghị quyết và đề án, các đơn vị cơ sở rất tích cực đón nhận. Sở dĩ như vậy là vì đề án đổi mới cơ chế QLTC quân đội được xây dựng trên hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực QLTC ngân sách, được tích hợp và cụ thể hóa phù hợp với lĩnh vực, đặc thù quốc phòng. Trong lĩnh vực tài chính ngân sách của Nhà nước, tính kỷ cương, kỷ luật, minh bạch, dân chủ, hiệu quả được đặt lên hàng đầu thì trong lĩnh vực tài chính quân đội, các tiêu chí đó cũng được đặc biệt coi trọng, nhằm khắc phục, loại bỏ những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ tạo ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách. Cơ chế QLTC mới sẽ tăng cường vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm người đứng đầu (chủ tài khoản) trong quản lý, điều hành ngân sách, phù hợp với quy định chung của pháp luật Nhà nước. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu và khoa học trong phòng ngừa tiêu cực, lãng phí. LÊ DUY (lược ghi)

Đại tá NGUYỄN TIẾN LUYỆN, Trưởng phòng Kế toán - Ngân hàng, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng): Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng mọi nguồn lực tài chính của quân đội

Công tác cấp phát, thanh toán kinh phí (KP) theo cơ chế quản lý tài chính (QLTC) quân đội thời gian qua góp phần nâng cao chất lượng quản lý ngân sách của Bộ Quốc phòng (BQP), bảo đảm phù hợp với đặc thù của quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình vận hành công tác cấp phát, thanh toán KP theo cơ chế này bộc lộ một số hạn chế, bất cập, như: KP thực hiện nhận trên, cấp dưới qua nhiều cấp đơn vị dự toán, nhiều khâu trung gian và nhiều nơi thực hiện cùng một công việc; việc cấp phát, thanh toán, kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) chưa được tăng cường và tuân thủ quy định...

Đại tá Nguyễn Tiến Luyện.

Những bất cập nêu trên làm cho nguồn lực tài chính bị phân tán, bộ máy quản lý cồng kềnh, làm tăng khối lượng công việc của cơ quan tài chính các cấp, hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách không cao… Đặc biệt, theo yêu cầu của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và các quy định mới trong quản lý NSNN, cơ chế QLTC cũ không còn phù hợp, đặt ra yêu cầu phải đổi mới, bảo đảm cho công tác tài chính quân đội phù hợp với cơ chế QLTC của Nhà nước và đặc thù quốc phòng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng mọi nguồn lực tài chính của quân đội. Thực hiện thanh toán theo cơ chế mới sẽ thực hành cấp phát, thanh toán dưới hai hình thức. Thứ nhất, giao dự toán thanh toán trực tiếp tại KBNN. Thực hiện hình thức này, Bộ Quốc phòng đề nghị Nhà nước giao dự toán cho các đơn vị ra KBNN, không cấp KP qua Bộ Quốc phòng, đơn vị hoặc chủ đầu tư gửi hồ sơ, chứng từ đề nghị KBNN cấp phát, thanh toán trực tiếp. Nội dung này đã thực hiện đối với một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN chi đầu tư phát triển. Năm 2018, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Bộ Tài chính, KBNN cấp phát, thanh toán trực tiếp đối với các dự án xây dựng đường tuần tra biên giới mà trước đây kinh phí được cấp phát qua Bộ Quốc phòng. Thứ hai, thông báo dự toán rút tại KBNN. Thực hiện hình thức này, đối với NSNN chi thường xuyên cho quốc phòng, sẽ phân bổ và thông báo dự toán ra KBNN ngay từ đầu năm theo dự toán ngân sách năm được phê duyệt, đơn vị chủ động đề nghị KBNN rút dự toán chi tiêu, sử dụng.

Sau khi rút kinh nghiệm, năm 2019 sẽ triển khai thông báo dự toán ra KBNN đến đơn vị cấp 3, tiếp theo sẽ đến đơn vị cấp 4; tăng cường trách nhiệm của đơn vị các cấp trong lập, phân bổ dự toán ngân sách, chấp hành và quyết toán ngân sách. NGỌC ĐẠI (lược ghi)

Thượng tá NGUYỄN HUY HÙNG, Trưởng phòng Tài chính, Bộ đội Biên phòng: Tăng tính chủ động trong bảo đảm tài chính

Có thể khẳng định, nghị quyết và đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính (QLTC) trong quân đội vừa được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành như một giải pháp có tính chiến lược làm thay đổi căn bản cơ chế QLTC của quân đội đã tồn tại nhiều năm qua. Những nội dung trong nghị quyết và đề án thể hiện rõ tư duy mới, có tính đột phá về công tác QLTC, sử dụng ngân sách Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thượng tá NGUYỄN HUY HÙNG.

Sau khi quán triệt, nghiên cứu kỹ nghị quyết và đề án, chúng tôi nhận thấy đã có sự thay đổi cả về bề rộng và chiều sâu đối với công tác QLTC, sử dụng ngân sách của Quân đội ta. Sự đổi mới ấy được thể hiện trong tất cả các khâu, các bước của chu trình QLTC, ngân sách của các đơn vị. Các nội dung đổi mới đã khắc phục được những hạn chế, thiếu sót, sự không phù hợp của cơ chế QLTC trước đây, bảo đảm cho công tác QLTC trong quân đội vừa phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, vừa tạo những thuận lợi căn bản cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Đặc biệt, sự ra đời của nghị quyết và đề án giúp các đơn vị tăng tính chủ động trong bảo đảm tài chính cho thực thực nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Đồng thời cũng giúp cơ quan tài chính các đơn vị thể hiện rõ vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện công tác QLTC, sử dụng ngân sách. TRUNG SƠN (lược ghi)

Đại tá TRƯƠNG HOÀNG VIỆT, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y Miền Đông: Tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh

Tháng 10-2006, theo Quyết định số 168/2006/QĐ-BQP ngày 10-10-2006 của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân dân y Miền Đông được thành lập theo cơ chế mới là đơn vị sự nghiệp công lập, tự hạch toán trong hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) cho bộ đội và nhân dân. Là đơn vị sự nghiệp y tế đầu tiên của Bộ Quốc phòng thực hiện tự chủ nên chưa có kinh nghiệm, văn bản hướng dẫn thì tự tìm hiểu, thời điểm áp dụng còn nhiều khó khăn về giá thu viện phí, về nhân sự… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bệnh viện đã chủ động thành lập, sắp xếp lại các khoa, phòng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và giảm bớt chi phí. Chủ động tuyển dụng, mời hợp tác chuyên môn với các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao đến KCB tại bệnh viện; đồng thời chủ động cho thôi việc những lao động hợp đồng không đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn và những quy định của bệnh viện. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác và giảm bớt chi phí. Về việc tự chủ thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cho những nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm hoàn thành tốt nhất, đồng thời sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Chủ nhiệm Hậu cần và Bộ tư lệnh quân khu.

Đại tá Trương Hoàng Việt.

Qua hơn 10 năm, với nỗ lực triển khai thực hiện phương án tự chủ tài chính, bệnh viện về cơ bản đã có những chuyển biến rõ rệt, được cán bộ, nhân dân ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao. Bệnh viện đã chủ động trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác tổ chức nhân sự, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị cũng như triển khai các giải pháp nhằm tăng nguồn thu một cách chính đáng, thực hiện phân bổ nguồn tài chính hợp lý, chủ động đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng KCB. Người bệnh hài lòng, thu nhập của cán bộ, nhân viên tăng, đó là những mục tiêu mà ngành y tế quân đội hướng tới. Qua khảo sát về sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện trong năm qua, có 96% bệnh nhân được hỏi đều cho rằng họ hài lòng với dịch vụ và thái độ của nhân viên y tế. Quân nhân đến KCB 100% hài lòng. Có thể nói, Bệnh viện Quân dân y Miền Đông đã nỗ lực đem đến những gì tốt nhất cho bệnh nhân là quân nhân và nhân dân khi đến với bệnh viện. HÀ KIM (lược ghi)