Quán triệt nguyên tắc 'dùng chung' trong triển khai Đề án 06

    Sáng 16/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quan-triet-nguyen-tac-dung-chung-trong-trien-khai-de-an-06-52978.htm