Quán triệt Nghị quyết trung ương 8, Khóa XIII

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xiii-189384.html