Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

QĐND Online - Sáng 28-3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) cho gần 300 cán bộ, đảng viên.

QĐND Online - Sáng 28-3, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) cho gần 300 cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013.

ĐỖ KIM TẬP