Quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Chiều 4/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, đã hoàn thành chương trình đề ra sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm.

Về Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc; thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, cần tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất tư tưởng, chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống lành mạnh; có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải phù hợp, đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế; thống nhất giữa các tổ chức trong toàn hệ thống, bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo, định hướng các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và Quốc hội để hoàn thiện bản dự thảo.

Đề cập một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị cần tiếp tục quán triệt và kiên trì thực hiện các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu và định hướng về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đã ghi trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương...