"Quan" trí

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Lâu nay, ta vẫn luôn nói đến dân trí (nơi này dân trí còn thấp, nơi kia dân trí đã được nâng cao...). Hiểu nôm na, dân trí là trình độ hiểu biết của người dân về mọi lĩnh vực tự nhiên và xã hội.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/9/64148.cand