Quận Thanh Xuân xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại

Thời gian qua, quận Thanh Xuân đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Đặc biệt là việc xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, xuất phát từ trách nhiệm của cán bộ công chức trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ đi đôi với đầu tư trang thiết bị và công nghệ hiện đại.