Quận Tây Hồ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội văn minh

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy các giá trị di sản, truyền thống văn hóa, xây dựng người Tây Hồ hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Ngày 10/4, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và triển khai kế hoạch thực hiện của Quận ủy Tây Hồ về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 8 phường trên địa bàn quận với sự tham gia của 1.000 đại biểu.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 30 tới cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết: Nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021) về “Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị quốc gia - dân tộc…”.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy các giá trị di sản, truyền thống văn hóa, xây dựng người Tây Hồ hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Quận đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy “Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình số 06 của Thành ủy khóa XVII và cụ thể hóa bằng việc xây dựng Chương trình 03 của Quận ủy về “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giai đoạn 2020 - 2025” và Đề án số 09 ngày 14/7/2021 về “Xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận Tây Hồ”.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trình bày các nội dung cốt lõi của Chỉ thị 30 tới hơn 1.000 cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là hết sức cần thiết và rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Để việc thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đạt kết quả cao trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận trong việc phát huy những phẩm chất của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, làm cho những giá trị đó thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở cụ thể hóa các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch - văn minh gắn với xây dựng các phong trào văn hóa và danh hiệu văn hóa, đảm bảo thiết thực và phù hợp thực tế, không gian văn hóa và các lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử; đặc biệt động viên các tầng lớp nhân dân gương mẫu, sống nhân nghĩa, trách nhiệm gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên trì xây dựng người Tây Hồ cao về trí tuệ, đẹp về nhân cách, xây dựng quận Tây Hồ trở thành “nơi đáng sống”, điểm đến hấp dẫn về văn hóa và con người thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế…

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quan-tay-ho-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-cap-uy-dang-ve-xay-dung-nguoi-ha-noi-van-minh-168887.html