Quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

    Gốc

    NDĐT - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn được áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130671&sub=68&top=40