Quản lý và phát triển các nhãn hiệu chứng nhận năm 2022

  Huyện Châu Thành

  ĐTO - UBND huyện Châu Thành vừa ban hành kế hoạch quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Châu Thành, Đồng Tháp”, “Khoai lang Châu Thành, Đồng Tháp”, “Chanh Châu Thành, Đồng Tháp” và “Rau an toàn Châu Thành, Đồng Tháp” năm 2022.

  Huyện Châu Thành triển khai nhiều giải pháp phát triển nhãn trở thành nông sản thế mạnh của địa phương

  Huyện Châu Thành triển khai nhiều giải pháp phát triển nhãn trở thành nông sản thế mạnh của địa phương

  Theo UBND huyện Châu Thành, kế hoạch nhằm tăng cường phát huy hiệu quả việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Châu Thành, Đồng Tháp”, “Khoai lang Châu Thành, Đồng Tháp”, “Chanh Châu Thành, Đồng Tháp” và “Rau an toàn Châu Thành, Đồng Tháp” năm 2022. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi và sự chủ động cho các thành phần kinh tế (cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác...) trên địa bàn huyện xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với nông sản và ngành hàng chủ lực nhằm phát triển, ổn định sản xuất, nâng cao thương hiệu, chất lượng, giá trị cho các sản phẩm nông sản. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu các ngành hàng chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

  Trên tinh thần đó, UBND huyện đề ra mục tiêu cụ thể, đối với mỗi nhãn hiệu chứng nhận, vận động và cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho ít nhất 1 tổ chức, cá nhân. Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất tập trung đối với nông sản được nhãn hiệu chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất theo hướng an toàn (VietGAP). Ngoài ra, có ít nhất 2 hợp tác xã được hỗ trợ thiết kế đăng ký nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm gắn với các sản phẩm chủ lực của huyện để phát triển quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu chứng nhận và phát triển thương hiệu.

  Trang Huỳnh

  Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/quan-ly-va-phat-trien-cac-nhan-hieu-chung-nhan-nam-2022-105613.aspx