Quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124681&sub=68&top=40