Quản lý hải quan tại cảng cạn Tân cảng Hải Phòng thế nào?

Đây là nội dung đang khiến Cục Hải quan Hải Phòng lúng túng và kiến nghị Tổng cục Hải quan sớm hướng dẫn.

ICD Tân cảng Hải Phòng. Ảnh: Internet.

Ngày 8/9/2017, Bộ Tài chính có Quyết định 1783/QĐ-BTC công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XNK hàng hóa được thành lập trong cảng cạn Tân cảng Hải Phòng (của Công ty TNHHMTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn).

Khoản 1 Điều 22 Luật Hải quan quy định “Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải”.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, như vậy, tại cảng cạn Tân cảng Hải Phòng, cơ quan Hải quan phải thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

Mặt khác, cũng trong Điều 22 của Luật Hải quan quy định “Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sở Cục Hải quan, trụ sở Chi cục Hải quan. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:… cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; trụ sở Chi cục Hải quan…”.

Cục Hải quan Hải Phòng cho rằng, căn cứ các quy định trên, tại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng XNK hàng hóa trong cảng cạn Tân cảng Hải Phòng, cơ quan Hải quan phải thành lập chi cục hải quan. Trường hợp không thành lập được chi cục, cơ quan Hải quan không thực hiện được việc tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan…

Trong khi đó, trong Quyết định 1783, Bộ Tài chính giao cụ thể việc quản lý địa điểm trên cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II, và theo các quy định hiện hành, thẩm quyền thành lập đội (tổ) thuộc chi cục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định, vì vậy, Cục Hải quan Hải Phòng kiến nghị Tổng cục Hải quan sớm có hướng dẫn cụ thể thực hiện tổ chức bộ máy (của cơ quan Hải quan) tại cảng cạn Tân cảng Hải Phòng.

Thái Bình