Quản lý blog và những bất cập

Gần đây tại một số hội thảo và trên báo chí đặt vấn đề phải xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho blogger và xem đó như là nền tảng cho việc mang lại sự lành mạnh, trong sáng cho cộng đồng blog VN