Quân khu 3 thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCHTW lần thứ 11

Đảng ủy Quân khu yêu cầu, sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu cần chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 11 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị; chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp...

Toàn cảnh Hội nghị.

Chiều 31/10, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 150 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chỉ huy các phòng, ban 4 cơ quan Quân khu.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự cóTrung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo cáo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3

thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 11 thảo luận, cho ý kiến là những nội dung hết sức quan trọng, có tính chiến lược, thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực vật chất, tinh thần trong nước và ngoài nước phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đảng ủy Quân khu yêu cầu, sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu cần chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 11 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị; chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/quan-khu-3-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-bchtw-lan-thu-11-5 41226.html