Quận Hai Bà Trưng: Đề cao vai trò nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU

'Các tổ chức cơ sở đảng đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU, nghiêm túc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả để tổng hợp trước ngày 15/4/2024'- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng nêu rõ.

Quận ủy Hai Bà Trưng vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trên địa bàn quận.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh- xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng, thực hiện giá trị, chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ mới- coi là một nguồn lực, động lực quan trọng trong chiến lược phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đặc biệt, Thường trực Quận ủy yêu cầu đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị. Đồng thời, vận động người dân quận không ngừng nâng cao ý thức chấp hành, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy nét đẹp truyền thống; có nếp sống văn hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực đời sống.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 tại UBND phường Phố Huế

Lãnh đạo quận cũng yêu cầu trên toàn quận tổ chức quán triệt Chỉ thị nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đưa việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ chính trị trọng yếu.

Trên toàn quận sẽ đổi mới nội dung, phương thức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị phù hợp điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên các nội dung Chỉ thị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị thường xuyên, định kỳ.

Đồng thời, yêu cầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị được tiến hành kiên trì, nghiêm túc, tránh hình thức; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc xây dựng thực hiện giá trị, chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh thời kỳ mới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TU, quận Hai Bà Trưng đề ra những nội dung trọng tâm sẽ tập trung thực hiện gồm: Tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trong đó, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần được xác định là quá trình lâu dài, đòi hỏi kiên trì, bền bỉ, tiến hành thường xuyên.

Công chức Bộ phận ''một cửa'' UBND quận Hai Bà Trưng niềm nở giao tiếp với người dân thực hiện giao dịch hành chính

Để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này, Thường trực Quận ủy đã giao Ban Thường vụ Quận ủy chủ trì chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện, quán triệt và chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị của Thành ủy, Kế hoạch của Quận ủy. Các ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và kế hoạch của đơn vị phụ trách.

Thường trực Quận ủy cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị, để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu nghiêm túc thực hiện; tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện các tiêu chí cho phù hợp thực tế cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy và hệ thống chính trị cơ sở kiên trì vận động, hướng dẫn các khu dân cư, gia đình tự giác thực hiện Chỉ thị; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Khu dân cư văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”...

“Việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy và Kế hoạch của Quận ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Quận ủy (qua Ban Tuyên giáo Quận ủy) để tổng hợp trước ngày 15/4/2024"- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng nêu rõ.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-de-cao-vai-tro-neu-guong-trong-thuc-hien-chi-thi-30-ct-tu.html