Quân đội góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, có ý chí sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện những chức trách được giao. Cán bộ, chiến sỹ quân đội phải giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật kỷ cương... chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2013, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phối hợp tốt với Công an trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là lực lượng chủ đạo trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ quốc phòng tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách thức đặt ra cho cách mạng nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị là phải tăng cường đoàn kết thống nhất, thực hiện cả ba mục tiêu: Bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên là phải tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, có ý chí sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện những chức trách được giao. Cán bộ, chiến sỹ quân đội phải giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật kỷ cương... chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy các cấp trong toàn quân tổ chức nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hết sức coi trọng công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, đánh giá chính xác, tham mưu sắc bén cho Đảng và Nhà nước, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp.

Tổng Bí thư nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo. Quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Quân đội ta là quân đội từ nhân dân, của nhân dân, cho nên hết lòng hết sức vì nhân dân