Quận Bình Tân - TP.HCM: Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”

    Gốc

    Hôm nay, 15 - 11, UBND quận Bình Tân chính thức triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng) cho người dân ....

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/15/033501/4061