Quá khứ của mình là biển

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Không ai biết em có một nickname “dungnhovequakhu”. Em đặt cho mình nickname như vậy chỉ là để tự dặn lòng, đâu dám dùng nó cho công việc.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=19609