QH thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách TƯ năm 2008

    Gốc

    Hanoinet - Sáng ngày 14/11, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trưng ương năm 2008 với 404/411 đại biểu tán thành, bằng 81,95% so với tổng số đại biểu.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=28381