QH thông qua nghị quyết chi ngân sách, tổng chi vẫn cao hơn tổng thu

Sáng nay (14/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

QH thông qua nghị quyết chi ngân sách, tổng chi vẫn cao hơn tổng thu - Ảnh 1

Với 405/425 đại biểu tán thành, Nghị quyết gồm 4 điều, trong đó điều 2 phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, nêu rõ năm 2017, ngân sách trung ương sẽ phân bổ theo từng lĩnh vực và chi tiết từng bộ, cơ quan trung ương. Tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

"Tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt kỳ ngân sách 2017-2020.

Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách tác động tăng thu ngân sách địa phương lớn, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước." - Nghị quyết nêu rõ

Cũng theo nội dung Nghị quyết đã được QH thông qua, Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỉ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỉ đồng.

Về chi, tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỉ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tổng mức hỗ trợ cho TP.HCM năm 2017 là 18.800 tỉ đồng/.

Nhật Thanh