PVFC tập trung khai thác thị trường tín dụng carbon

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã tiếp nhận từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hơn 1 triệu chứng chỉ giảm phát thải (CER) từ dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) tại mỏ Rạng Đông. Như vậy, PVFC đã trở thành tổ chức tài chính đầu tiên tại Việt Nam có được CER trong danh mục đầu tư của mình. Hiện nay, vận hành thị trường CER và các biện pháp nâng cao giá trị tài chính bổ sung từ các dự án CDM đang là mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư.