Phương pháp thu phí mới của DIV

Những ngày này, hai cụm từ được nhiều người trong hệ thống ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi nhắc tới nhiều đó là: Áp dụng hệ thống phí trên cơ sở rủi ro và nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV).