Phú Yên: Hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

  Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt 10%, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, ngành hàng chủ lực của tỉnh.

  Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt 5%, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, ngành hàng chủ lực của tỉnh. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 5%. Tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 5-10%.

  Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng đạt trên 5% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao chiếm khoảng 10% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Nâng tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đạt hơn 35%.

  Hỗ trợ phát triển 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 05 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ xây dựng 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 100% tổ chức khoa học và công nghệ công lập chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Xây dựng sàn giao dịch công nghệ tỉnh Phú Yên (sàn thực và sàn ảo). Hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ: Hình thành 01 tổ chức trung gian và kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia.

  Ảnh minh họa.

  Ảnh minh họa.

  Đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt 10%, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, ngành hàng chủ lực của tỉnh. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 10%. Tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt từ 10-15%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng đạt trên 10% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

  Tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao chiếm khoảng 15% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Nâng tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đạt đến 40%. Hỗ trợ phát triển 12 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 06 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ xây dựng 06 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường. Hoàn thiện và vận hành sàn giao dịch công nghệ tỉnh Phú Yên (sàn thực và sản ảo). Hình thành 02 tổ chức trung gian và kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia.

  Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra một số nghiệm vụ và giải pháp cần triển khai thực hiện như: Tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Thúc đẩy phát triển nguồn cung thị trường khoa học và công nghệ.

  Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ. Phát triển hạ tầng Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

  An Hạ

  Nguồn VietQ: https://vietq.vn/phu-yen-ho-tro-xay-dung-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-d205257.html