Phú Thọ trồng mới 6.000 ha rừng tập trung

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tỉnh Phú Thọ phấn đấu năm 2009 trồng mới hơn 6.000 ha rừng tập trung. Cùng với trồng mới, các huyện tập trung chăm sóc 14 nghìn ha rừng trồng; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và trồng bổ sung 2.300 ha; khoán bảo vệ 33.300 ha rừng tự nhiên.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141561&sub=131&top=38