Phú Thọ: Phát hiện gần 1.4 tỷ đồng sai phạm

Quý III/2016, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ triển khai 26 cuộc thanh tra hành chính tại 111 đơn vị trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước và đã ban hành 15 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện 39 đơn vị vi phạm 1,352 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1,337 tỷ đồng; kiến nghị khác 15 triệu đồng).

Thanh tra các sở, ban, ngành trong tỉnh đã thực hiện 384 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 521 tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về thuế, tài nguyên - môi trường, khoáng sản, an toàn giao thông, các hoạt động và dịch vụ văn hóa, y tế... Phát hiện tổng số tiền vi phạm là 76,126 tỷ đồng (trong đó kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước 9,71 tỷ đồng); ban hành 287 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3,808 tỷ đồng.

Cũng trong quý này, toàn ngành đã triển khai 6 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 6 đơn vị. Hiện nay, các cuộc thanh tra trách nhiệm đang được tiến hành.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế, Thanh tra tỉnh Phú Thọ xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2016 của ngành Thanh tra tỉnh là: Chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.

Nam Dũng