Phụ nữ Thanh Hóa với công tác xóa đói giảm nghèo

Thanh Hóa hiện có tới 53.000 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Bằng nhiều cách làm, đặc biệt là mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ xóa đói giảm nghèo đã và đang tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo trong tỉnh có điều kiện vươn lên thoát nghèo