Phụ nữ khẳng định vai trò trong phát triển đất nước

    Báo VTC News
    Gốc

    Chiếm trên 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò và vị thế trong sự phát triển của đất nước, khi tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216110/Default.aspx