Phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải thường xuyên, liên tục, có trọng điểm

Bộ GTVT quán triệt, hướng dẫn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả.

Phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm

Sáng nay (29/12), Bộ GTVT tổ chức “Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, hàng năm, Bộ GTVT được Nhà nước giao khối lượng vốn lớn. Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, Bộ GTVT luôn coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có các biện pháp kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa vi phạm

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, Bộ GTVT luôn coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có các biện pháp kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa vi phạm

Thời gian vừa qua, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong công tác này, vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành GTVT.

Nguyên nhân chính là một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt; Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa chặt chẽ..

“Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa tội phạm vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phải gắn với công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Cán bộ cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu, đi đầu trong công tác quan trọng này”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Thứ trưởng nêu rõ: Thanh tra Bộ GTVT phải tiếp tục chủ trì tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực chất, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động...

Xây dựng quy định, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; phân công, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm; Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản của Bộ GTVT về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có hai đề án của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tại hội nghị, Thanh tra Bộ GTVT cho biết, qua rà soát, tổng kết 10 năm thực hiện công tác PCTN của Bộ GTVT thời gian qua đã đạt được một số kết quả như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước.

Công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật PCTN được quan tâm thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên; công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành GTVT.

Công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công khai, minh bạch các hoạt động, thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN, TC và PCTP còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo có lúc còn chưa thường xuyên, cấp ủy và người đứng đầu của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT chưa tập trung, quyết liệt; công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt.

Mặt khác, thể chế, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn còn bất cập chưa phù hợp với yêu cầu; công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa thực chất, chưa có kết quả cụ thể, đâu đó vẫn còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, một số đơn vị, doanh nghiệp đã có sai phạm bị cơ quan pháp luật xử lý.

Vì vậy, tại hội nghị đã phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về công tác PCTN, TC, công tác phòng chống tội phạm của Đảng, Nhà nước; Các văn bản của Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT. Trong đó có Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTN, TC giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT”; Kế hoạch tiếp tục thực hiện “Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng”.

Hội nghị cũng đã được ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ phổ biến, quán triệt các quy định cũng như kinh nghiệm trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập, trả lời các băn khoăn, vướng mắc của các đơn vị trong công tác PCTN, TC, PCTP cũng như trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập.

Kỳ Nam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-phai-thuong-xuyen-lien-tuc-co-trong-diem-d577650.html