Phòng, chống HIV/AIDS phải được coi là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam diễn ra từ ngày 10/11-10/12 với nhiều hoạt động thiết thực như: giới thiệu, quảng bá rộng rãi các cơ sở dịch vụ dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS để người dân, nhất là người nhiễm HIV tiếp cận và sử dụng các dịch vụ này;

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=109702