Phòng chống dịch tiêu chảy tại những vùng trọng điểm

(CATP) Ngày 10-11-2007, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với năm nội dung liên quan đến tình hình dịch tiêu chảy cấp tại Hà Nội và một số địa phương lân cận.