Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng phải thường xuyên, lâu dài, kiên trì

  Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
  58 liên quanGốc

  Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' được tổ chức nhằm làm sáng rõ những giá trị khoa học và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

  Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, đến nay tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mỗi cán bộ, đảng viên. Tác phẩm là di huấn, là lời căn dặn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên về việc phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng.

  Nhà báo HÀ ĐĂNG, nguyên Trưởng ban Văn hóa – Tư tưởng Trung ương: “Phải nhận thức rõ thế nào là cá nhân, thế nào là cá nhân chủ nghĩa? Có nhiều người nói, bây giờ mình không vì mọi người mà đòi mọi người phải vì mình thì đó là chủ nghĩa cá nhân, cái sai là ở chỗ đó. Cá nhân bao giờ cũng quan trọng, cá nhân trong một cộng đồng là những con người riêng lẻ, khi sống trong cộng đồng thì cá nhân là của cộng đồng, của xã hội. Cái đó quan trọng”.

  Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì. Trước tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, hơn lúc nào hết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân càng phải được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó.

  Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã trình bày các chuyên đề, được chia làm hai phần, gồm: Một số vấn đề lý luận về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

  GS.TS MẠCH QUANG THẮNG, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: “Vận dụng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải có chương trình thật cụ thể, thật phù hợp với điều kiện sống, học tập chứ không phải nói chung chung, kinh viện, nói “tầm chương trích cú””.

  Ban tổ chức đã nhận được gần 100 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học trong cả nước. Các ý kiến tại hội thảo tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, bổ sung, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Người, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hệ thống chính trị hiện nay.

  Thực hiện : Bích Liên Nhật Huy

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phong-chong-chu-nghia-ca-nhan-trong-dang-phai-thuong-xuyen-lau-dai-kien-tri