Phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Chủ nhiệm Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” (UBTƯ MTTQ Việt Nam) phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa tổ chức “Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ một số vấn đề: pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam - những yêu cầu thực tiễn, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực nhận biết, xử lý thông tin và kỹ năng tự ứng cứu cho cộng đồng dân cư trước những rủi ro về môi trường.

Lê Mậu Nhiệm