Phó Ban Dân vận Trung ương: Người dân quan tâm sâu sắc đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng

'Người dân quan tâm sâu sắc tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng; đề nghị kiểm soát chặt chẽ hơn kê khai tài sản'.

Ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh điều này khi thông tin về công tác tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

PV: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được đánh giá đã phát huy được trí tuệ và tâm huyết của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Xin ông cho biết việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào văn kiện như thế nào?

Ông Nguyễn Phước Lộc: Việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân được đánh giá là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện được tinh thần rất cầu thị, phát huy dân chủ ngày càng cao của Đảng, của đất nước và của nhân dân. Đồng thời phát huy được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, chủ trương, đường lối phát triển đất nước và toàn bộ tiến trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức 24 cuộc lấy ý kiến đại diện các tầng lớp nhân dân, đại diện các giai tầng xã hội trong và ngoài nước để đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII.

Ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Điều này thể hiện được tinh thần dựa vào nhân dân để làm công tác xây dựng Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội và sự đồng lòng, hợp sức ý Đảng lòng dân. Nó cũng có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện được chiều sâu của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Đó là sự gắn bó mật thiết mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và giữa nhân dân với Đảng trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV: Các cơ quan chức năng đã tổng hợp được hơn 1.400 trang đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện. Ông có thể cho biết người dân quan tâm đến những vấn đề nổi bật nào trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII?

Ông Nguyễn Phước Lộc: Người dân rất quan tâm đến các dự thảo văn kiện, trọng tâm là báo cáo chính trị, trong đó vai trò của nhân dân được xem là chủ thể và có vị trí rất quan trọng, được đề cao trong mọi mặt, lĩnh vực, nhiệm vụ của báo cáo chính trị.

Người dân rất quan tâm đến việc phát huy dân chủ của nhân dân. Rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ đóng góp cho thành tố nhân dân làm chủ trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý với phương châm dân biết, dân bàn và lần này bổ sung thêm hai thành tố mới là dân giám sát và dân thụ hưởng. Người dân rất quan tâm, đồng tình và ủng hộ nên đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng.

Có thể kể ngày càng hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đóng vai trò nòng cốt, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, trong góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoàn thiện hơn nữa cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng, thông qua dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và dân chủ cơ sở cần phải được thể chế bằng chính sách pháp luật.

Vấn đề thứ hai mà người dân luôn quan tâm đó là thành tố khơi dậy ý chí khát vọng phát triển đất nước. Người dân đánh giá cao thành tố này và kiến nghị rất nhiều giải pháp, nhiều nội dung cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để làm sao có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội đóng góp vào quá trình phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vấn đề thứ ba là người dân quan tâm 3 đột phá chiến lược: Đồng bộ về thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Người dân đóng góp rất nhiều giải pháp bởi mục đích của đột phá chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững và mục tiêu cốt lõi là phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

Vấn đề người dân quan tâm sâu sắc hơn nữa là công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng. Người dân quan tâm, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và mong muốn rằng sắp tới phải có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để ngăn chặn sự nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất gây cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, sự phục vụ nhân dân.

Đồng thời đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc kê khai tài sản, thu nhập, việc giải trình những tài sản bất minh, không lý do và thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Người dân quan tâm và kiến nghị rất nhiều giải pháp. Chúng ta làm tốt điều đó thì người dân đánh giá rất cao, củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn sắp tới.

Nội dung mà người dân quan tâm tiếp nữa là chủ trương, đường lối của Đảng đã đúng, đã trúng thì phải nhanh chóng thể chế chính sách, pháp luật, để làm sao chủ trương đi vào cuộc sống một cách thuận lợi, đồng bộ, thống nhất, toàn diện và hiệu quả nhất.

Cuối cùng người dân đóng góp rất nhiều về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng còn nợ đọng các văn bản dẫn đến khoảng trống pháp lý, dễ có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau sẽ gây cản trở quá trình phục vụ nhân dân. Vì vậy nhân dân kiến nghị cũng nên nghiên cứu xây dựng Luật kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật.

PV: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì rõ ràng công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng. Xin ông cho biết phương hướng, giải pháp của công tác dân vận trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Phước Lộc: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIII thì công tác dân vận trong giai đoạn sắp tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; động viên các tầng lớp nhân dân với tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc chung sức chung lòng cho ý chí khát vọng, cho sự phát triển đất nước.

Đồng thời phải nhanh chóng đưa các chủ trương, đường lối, quan điểm đúng đắn vào cuộc sống, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu - nghèo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; quan tâm đến các đối tượng yếu thế và lấy kết quả công việc, sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp.

Mọi nhiệm vụ của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Dựa vào nhân dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận phải gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời và rất đồng bộ với công tác xây dựng Đảng, vấn đề nêu gương của tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-ban-dan-van-trung-uong-nguoi-dan-quan-tam-sau-sac-den-xay-dung-chinh-don-dang-832560.vov