Phiên họp 15, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phien-hop-15-uy-ban-chi-dao-hop-tac-song-phuong-viet-nam-trung-quoc-103264.htm