Phí máy bay qua vùng trời Việt Nam cao nhất 520 USD/chuyến

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 146/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam.

Theo đó, đối tượng chịu phí gồm: Chuyến bay thường lệ; chuyến bay không thường lệ; chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại.

Đối tượng miễn phí là các chuyến bay bay qua vùng trời Việt Nam không vì mục đích thương mại, bao gồm: Chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại); chuyến bay công vụ; chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác.

Phí máy bay qua vùng trời Việt Nam cao nhất 520 USD/chuyến - Ảnh 1

Mức thu phí đối với chuyến bay thường lệ qua vùng trời Việt Nam

Phí máy bay qua vùng trời Việt Nam cao nhất 520 USD/chuyến - Ảnh 2

Mức thu phí đối với chuyến bay thường lệ qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý

Đối với chuyến bay không thường lệ áp dụng mức thu phí bằng 120% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2017.

Phí bay qua vùng trời Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thu phí, nộp 100% vào ngân sách trung ương. Chi phí phục vụ cho công tác tổ chức thu phí bay qua vùng trời Việt Nam được bù đắp từ các khoản doanh thu giá dịch vụ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Hạnh Nguyên