Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cao nhất 1,4 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức cao nhất 1,4 triệu đồng - Ảnh 1

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này.

Công chức, viên chức nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải nộp phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Phí tuyển dụng

- Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

- Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng I, hạng II, hạng III)

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

- Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

- Từ 100 thí sinh trở lên.

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:

- Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

- Từ 500 trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phí phúc khảo thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Đồng/bài thi

150.000

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi theo quy định.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì được trích lại 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

PV

Từ khóa

phí dự thi nâng ngạch công chức viên chức